Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miasta w Działdowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12,

13-200 Działdowo, tel.: (+48) 23 697 04 19, 697 04 20; Fax: (+48) 23 697 04 21;

II. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Izabela Kraśniewska, dostępna jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl, adres do korespondencji: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej podczas utworzenia konta w portalu eUrząd - Strefa usług elektronicznych Urzędu Miasta Działdowo (portal https://eurzad.dzialdowo.pl/),
.

Dane są zbierane w celu:

  • założenia konta,
  • komunikacji klient-urząd-klient,
  • uzyskania dostępu do informacji o zobowiązaniach,
  • dokonywania opłat za zobowiązania online,
  • uzyskania informacji o stanie spraw.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą,w tym dostępu do danych osobowych

Masz prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich:

  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze masz prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody musisz wysłać korespondencję z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Działdowo opatrzoną własnoręcznym podpisem.

Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z dezaktywacją Twojego konta na portalu.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z portalu.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane mogą być przetwarzane automatycznie i profilowane w celu wysyłania subskrypcji powiadomień (np.: termin zbliżającej się płatności).